https://harriedijk.nl/

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy en we doen er alles aan om je privacy te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft wat voor persoonlijke informatie wij verzamelen van onze bezoekers, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we ermee omgaan. Als je vragen hebt over deze verklaring of over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via kevin@harriedijk.nl

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij persoonsgegevens uitvragen;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienste te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jou gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam, adres en overige contactgegevens;
 • geboortedatum en geslacht;
 • financiële gegevens;
 • kenteken en chassisnummer en model van uw voertuig;
 • technische gegevens, onderhoudshistorie en eigendomshistorie van uw voertuig;
 • andere gegevens die relevant zijn.

Harrie dijk verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Bij Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat Harrie Dijk deze persoonsgegevens verwerkt

Verwerkersverantwoordelijk

Gezien de aard van onze dienstverlening en de wijze waarop wij hier invulling aan geven is Autobedrijf Harrie Dijk, bij verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke, Daarmee zijn wij verantwoordelijk en aansprakelijk voor correcte naleving van de AVG-wetgeving.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is. Bijvoorbeeld om onze diensten en de overeengekomen dienstverlening ten uitvoer te kunnen brengen, op juiste wijze te kunnen administreren en aan wettelijke eisen te voldoen.  Hieronder worden deze doeleinden verder beschreven:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.
 • De tenaamstelling van uw voertuig

Gegevensuitwisseling met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden in de onderstaande gevallen met bijbehorende doel:

 • Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden.
 • Het ondersteunen van onze (online) marketingwerzaamheden
 • Met partners, leveranciers, importeurs uit ons distributienetwerk.
 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Afgezien van de regels voor het delen van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij ook een beroep doen op externe leveranciers om voor ons bepaalde verwerkingen uit te voeren zoals diensten met betrekking tot IT en de bijbehorende infrastructuur alsmede juridische, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze derden in het kader van die verwerkingen mogelijk toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en zij met uw gegevens zullen omgaan conform de AVG-wetgeving (privacywetgeving).

Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet of door een sectoraanbeveling waaraan wij onderworpen zijn, zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten. Indien het gaat om bescherming van belangen zullen wij informatie delen met partijen die wij inschakelen om deze belangen te verdedigen.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Wij houden ons aan bepaalde richtlijnen omtrent het bewaren van persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn zoals u dat van ons vraagt of wenst. Daarna worden de gegevens verwijderd uit ons systeem. Indien er gegronde aanleiding bestaat, zoals een lopende rechtsprocedure, een claim of afwikkelingsdispuut, behouden wij ons het recht om de informatie langer te bewaren (tot het moment dat deze daarvoor niet meer relevant zijn). Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging van informatie

We nemen passende maatregelen om de informatie die we verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kevin@harriedijk.nl

Uw (persoons) gegevens opvragen, veranderen of laten verwijderen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Harrie Dijk en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand naar jou of een andner, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Kevin@harriedijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tevens willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Onze website maakt gebruik van technologieën, zoals cookies, om informatie te verzamelen over de activiteiten en voorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. We kunnen deze informatie gebruiken om je voorkeuren te onthouden en om je informatie te verstrekken die is afgestemd op je interesses. Je kunt je browserinstellingen aanpassen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als je cookies blokkeert, kun je echter bepaalde delen van onze website niet gebruiken.

Updates van deze privacyverklaring

Indien daar aanleiding toe bestaat kunnen we deze privacyverklaring aanpassen of aanvullen. Onze privacyverklaring is daarom altijd voorzien van een oplopend versienummer en datum waarop de versie is aangepast. Op onze website (www.broekhuis.nl/privacy) staat altijd de actuele versie vermeld.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop we met je gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via kevin@harriedijk.nl

Harrie Dijk / Family Cars
Kluversweg 4b
7447 JK Hellendoorn
Tel: 0548 – 65 48 65
Fax: 0548 – 65 68 43
Email: info@harriedijk.nl